Vaccinering mot Covid-19 har i vissa länder redan påbörjats. I Sverige är planen att i januari 2021 börja med att vaccinera de med högst risk och de som riskerar att smitta dessa såsom personal på äldreboenden och hushållskontakter till denna högriskgrupp. Förhoppningen är att vaccinera övriga riskgrupper strax därefter och sedan hela befolkningen.

Som jag förklarat i en tidigare artikel är Covid-19 en sjukdom som för den absoluta merparten av befolkningen inte orsakar någon större fara. För de med förhöjd risk för allvarlig eller dödlig Covid-19 finns så klart en rimlighet i att vara orolig för sin hälsa och vaccin…

Doktor Kram

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store