Tack för en väldigt bra kommentar! Jag håller med om att man givetvis måste ta med vårdkostnader i beräkningarna och IVA-vård kostar extremt mycket. Samtidigt så har vi idag haft något mindre än 4 000 unika IVA-patienter med Covid-19 sen pandemins begynnelse. Under andra vågen behöver allt färre patienter IVA-vård så det kommer sannolikt inte vara lika högt kommande år. 80 % av dessa 4 000 tillhör riskgrupper och de skulle alltså vara vaccinerade även om resten av befolkningen avstår. Förhoppningsvis är då 90 % av dessa 80 % inte längre med i beräkningarna. 4 000 * 0,8 * 0,9 = 2 880. Då har vi kvar 1120 patienter som IVA-vårdas årligen. Jag tycker även man kan anta att en vaccination av vård- och omsorgspersonal skulle minska risken för patienter som är känsliga för infektioner men inte tillhör någon officiell riskgrupp att bli smittade på sjukhuset, på särskilt boende eller genom hemtjänst. Och troligen är en del av IVA-patienterna dessutom vård- och omsorgspersonal.

Jag tycker därför man kan utgå ifrån att det handlar om max 1 000 IVA-patienter som vi kan påverka med vaccinering av hela befolkningen och det borde då gå att minska dessa fall med nästan 100 % om alla i hela landet vaccineras.

Utifrån det blir beräkningen:

1 000 x 40 000 x 10 = 400 miljoner

Sen är det ju som du säger mycket andra kostnader som man också bör räkna med: rehabilitering, sjukskrivning, övrig vård, med mera.

Min huvudpoäng är dock att vi bör kunna minska belastningen av vården och antal dödsfall med nästan 90 % genom vaccinering av riskgrupper och personal. Att göra ett hälsoexperiment på hela befolkningen för att eventuellt få ned dödsfall och vårdbehov ytterligare lite till tycker jag är för riskfyllt och jag tvivlar på att det finns samhällsekonomisk vinning i det hela. Det är i min mening rimligare att avvakta tills vi vet mer och ser vad det finns för behov eftersom Covid-19 inte utgör någon större hälsofara för friska delen av befolkningen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store